Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/42076
Title: Disabled veterans and the Portuguese Colonial War: lives scarred by history
Other Titles: Niepełnosprawni weterani i portugalska wojna kolonialna – życie naznaczone przez historię
Authors: Santos, Boaventura de Sousa 
Martins, Bruno Sena 
Coimbra, Natércia 
Issue Date: 2011
Publisher: Uniwersytetu Gdańskiego
Serial title, monograph or event: Niepełnosprawność: Dyskursy pedagogiki specjalnej
Disability: Discourses of special education
Issue: 5
Place of publication or event: Gdañsk
Abstract: Portugalska Wojna Kolonialna to walka miêdzy portugalskimi si³ami zbrojnymi kraju i ruchami narodowo-wyzwoleñczymi w afrykañskich koloniach Portugalii w latach 1961–1974. Prezentowany artyku³ odwo³uje siê do rezultatów badañ niezakoñczonego jeszcze projektu badawczego i przedstawia relacje niepe³nosprawnych weteranów wojennych, bêd¹cych bezpoœrednimi uczestnikami, a zatem twórcami uprzywilejowanego œwiadectwa zdarzeñ, pozwalaj¹cego odkryæ wa¿ne biograficzne i historyczne konteksty Wojny Kolonialnej, która pozostawi³a po sobie d³ugotrwa³e i bolesne blizny w portugalskim spo³eczeñstwie.
URI: http://hdl.handle.net/10316/42076
ISSN: 2080-9476
Rights: openAccess
Appears in Collections:I&D CES - Artigos em Revistas Internacionais

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Disabled veterans and the Portuguese Colonial War_lives scarred by history.pdf615.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s) 50

495
checked on Jul 28, 2021

Download(s)

80
checked on Jul 28, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.